نوارچسب کاغذی ترک استار برای پوشش‌دهی استفاده می‌شود يکی از ابزارهایی است که هر نقاش خودرو و ساختمانی به آن نياز دارد.

سبک و بدون هیچ گونه ردی پس از کنده شدن